Last updated: May 15, 2020


Dongfeng Liuzhou Motor includes the cars Fengxing CM7, Fengxing F600, Fengxing S500, Fengxing SX6, Fengxing T5, Jingyi X5, S50EV